Research

Global, Regional, and National Epidemiology of Visual Impairment in Working-Age Individuals, 1990-2019

Publication date

December 07, 2023

Publication

JAMA Ophthalmology

Authors

Jianqi Chen; Chunyan Yang; Weixin Zheng; Zhidong Li; Yanyi Huang; Shuyu Yao; Xuhao Chen; Xiaohong Chen; Rui Xie; Ruiyu Luo; Yuan Zhang; Guitong Ye; Xinyue Shen; Yue Xiao; Yingting Zhu; Wenmin Huang
Share this