Research

Interaction between parental myopia and children lifestyle on the incidence of myopia among children aged 6–18 years: a cross-sectional study in Tianjin, China

Publication date

January 18, 2024

Publication

BMJ Open

Authors

Tongtong Li, Jing Yang, Jing Yan, Xuyang Yao, Bei Du, Qi Wu, Xiangda Meng, Yuanyuan Liu, Yuezhu Lu, Qihua Wang, Qiang Yang, Chea-su Kee, Clement C Tham, Ruihua Wei, Guowei Huang, Hua Yan
Share this