Research

Prevalence of myopia and uncorrected myopia among 721 032 schoolchildren in a city-wide vision screening in southern China: the Shantou Myopia Study

Publication date

October 05, 2022

Publication

British Journal of Ophthalmology

Authors

Hongxi Wang; Yuancun Li; Kunliang Qiu; Riping Zhang; Xuehui Lu; Li Luo; Jian-Wei Lin; Yanlin Lu; Dan Zhang; Peiting Guo; Yong Yang; Liu Jing; Yingzi Huang; Qian Ma; Ruiqing Zhou; Yunxuan Ou; Quanwen Chen; Youming Zhou; Dandan Deng; Can Li; Jason C Yam; Li Jia Chen; Chi-Pui Pang; Mingzhi Zhang
Share this