Research

Effects of school myopia management measures on myopia onset and progression among Chinese primary school students

Publication date

September 20, 2023

Publication

BMC Public Health

Authors

Jiao- jiao Shi; Yu-jie Wang; Ping-ping Lyu; Jing-wen Hu; Xiao-sa Wen; Hui-jing Shi
Share this