Research

Global risk factor analysis of myopia onset in children: A systematic review and meta-analysis

Publication date

September 21, 2023

Publication

PLOS ONE

Authors

Mingkun Yu, Yuanyuan Hu, Mei Han, Jiawei Song, Ziyun Wu, Zihang Xu, Yi Liu, Zhen Shao, Guoyong Liu, Zhipeng Yang, Hongsheng Bi
Share this