Research

Time Outdoors in Reducing Myopia: A School-Based Cluster Randomized Trial with Objective Monitoring of Outdoor Time and Light Intensity

Publication date

November 02, 2022

Publication

Journal of Ophthalmology

Authors

Xiangui He PhD; Padmaja Sankaridurg PhD; Jingjing Wang PhD; Jun Chen PhD; Thomas Naduvilath; Mingguang He, PhD; Zhuoting Zhu PhD; Wayne Li MD; Ian G. Morgan MD; Shuyu Xiong PhD; Jianfeng Zhu MD; Haidong Zou MD; Kathryn A. Rose, MD; Bo Zhang MS; Rebecca Weng, GD; Serge Resnikoff MD; Xun Xu M
Share this