Research

Potential productivity loss from uncorrected and under-corrected presbyopia in low- and middle-income countries: A life table modeling study

Publication date

October 12, 2022

Publication

Frontiers in Public Health

Authors

Qian Ma; Min Chen; Dehua Li; Ruiqing Zhou; Yali Du; Shengjie Yin; Binyao Chen; Hongxi Wang; Jiao Jiang; Zhiqiang Guan; Kunliang Qiu
Share this