Research

Global disease burden of uncorrected refractive error among adolescents from 1990 to 2019

Publication date

November 02, 2021

Publication

BMC Public Health

Authors

Zhenlan Yang, Guangming Jin, Zijing Li, Yunru Liao, Xiang Gao, Yichi Zhang, Yuqing Lan
Share this