Research

Prevalence of Vision Impairment in Older Adults in Rural China

Publication date

July 11, 2016

Authors

Jialiang Zhao, Leon Ellwein, Hao Cui, Jian Ge, Huaijin Guan, Jianhua Lv, Xianzhi Ma, Jinglin Yin, Zheng Qin Yin, Yuansheng Yuan and Hu Liu
Share this